Cele i zadania Akademii

Zarys celów i zadań Akademii Języka Polskiego i Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bartlett

Nadrzędnym celem założenia Akademii Języka Polskiego i Kultury jest potrzeba podtrzymywania polskich tradycji i kształtowania tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży polonijnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej przy jednoczesnym szacunku dla odmiennosci kulturowych i tradycji kraju zamieszkania. Podtrzymywanie więzi Amerykanów polskiego pochodzenia z ojczyzną przodków ma na  celu przygotowanie ich do życia w demokratycznym państwie wielonarodowym i wielowyznaniowym poprzez zrozumienie specyfiki ich korzeni i głębokiego poznania siebie samych jako potomków Polaków.

Chcemy, aby dzieci pochodzenia polskiego potrafiły mówić, czytać i pisać w języku polskim oraz znały kulturę i tradycje swoich rodziców.  Cel ten chcemy osiągnąć poprzez nauczanie języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce według odpowiednio skonstruowanych programów nauczania (zob. przedstawione poniżiej zadania).

                Akademia w swej działalności zamierza nie ograniczać się tylko do prowadzenia działalności dydaktycznej. Nasi uczniowie będą również mieli okazję poznania Polski oraz jej kultury i tradycji poprzez różnorodne uroczystości szkolne wplecione w zajęcia lekcyjne np. przedstawienie choinkowe, Andrzejki, zwyczaje Wielkanocne, Dzień Matki itp.

            Nasza szkoła będzie również prowadzić zajęcia religii dla wszystkich chetnych uczniów. Bedziemy brać czynny udział w przygotowaniu uczniów do sakramentu Pierwszej Komunii Świetaj oraz do sakramentu  Bierzmowania.

Akademia zamierza otworzyć:                   
                •              oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od lat trzech do pięciu,
                •              zerówkę,
                •              ośmioklasową szkołę podstawową, 
                •              trzyletnie liceum.

 Zadania Akademii Języka Polskiego i Kultury w zakresie poszczególnych etapów kształcenia:
 
I. Zadania przedszkola poza dbałością o charakterystyczny dla tego typu placówki rozwój psychoruchowy dzieci ze szczególnym akcentem na zajęcia muzyczno-ruchowe – stymulujące wszystkie zmysły dziecka, przyczyniając się do zwiększania możliwości twórczych dziecka, obejmować będą:

– rozwój języka polskiego wyniesionego z domu, obejmujący słownictwo zorientowane na świat zewnętrzny dziecka i bliskie dziecku (tzn. na to, co znajduje się poza domem: na ulicy, w sklepie, parku, w mieście, poza miastem, itd. z uwzględnieniem słownictwa odwzorowującego polską i amerykańską rzeczywistość) oraz związki składniowe, umożliwiające budowę zdania i komunikację w języku polskim na poziomie intelektualnym i emocjonalnym  charakterystycznym dla tej grupy wiekowej;
– naukę języka polskiego, jeśli dziecko nie mówi w tym języku;
– przybliżenie dziecku, na miarę jego możliwości, polskich tradycji i obyczajów leżących u podstaw polskiej kultury;
– zapoznanie z kulturą polską poprzez naukę wierszyków i piosenek przeznaczonych dla tej grupy wiekowej oraz zapoznanie z polskimi zabawami dziecięcymi w celu tworzenia podstaw emocjonalnych dla przyszłych kontaktów z rówieśnikami w Polsce;

–  zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez które rozwijamy wyobraznię dziecka, przez zabawę wzbogacamy jego słownictwo i poprawiamy wymowę, wdrażamy dziecko do porządku i ładu, szybkiej orientacji i decyzji, wspieramy i stymulujemy zmysły dzieci, zwiększamy możliwosci twórcze dziecka i zdolnosć do szybszego uczenia się oraz wspomagamy jego umiejętnosci koncentracji, zajęcia te mają również olbrzymi wpływ na kształtowanie wrażliwosci dziecka

II. Zadania klasy zerowej

– zabawy kształcące koncentrację uwagi m.in. poprzez słuchanie bajek w języku polskim, będących dziedzictwem polskim i światowym;
– rozwijanie sprawności manualnej, umożliwiającej naukę pisania;
– poszerzanie poprzez zabawę słownictwa i konstrukcji składniowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku mówionym (po polsku) na poziomie podstawowych kontaktów (dziecko powinno umieć powiedzieć, kim jest i jak się nazywa, co lubi robić, gdzie mieszka, co robią jego rodzice, gdzie mieszkają  i co robią dziadkowie, opowiedzieć o swojej rodzinie (bez zdradzania sekretów życia rodzinnego), jakie są
jego obowiązki, co robi w domu i w szkole);
– rozwijanie sprawności mówienia;
– katechizacja;
– zajęcia rytmiczno – umuzykalniające na których odpowiednio dobrane zajęcia muzyczne służą intensywnemu  kształceniu uwagi, rozwijaniu pamięci i sprawnosci operacji myslowych, na zajeciach tych wprowadzone zostanie wspólne muzykowanie, spiewanie które to scalają grupę dzieci wpływając na własciwe interakcje społeczne, takie jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialnosć za powierzoną w zadaniu muzycznym rolę;

III. Zadania szkoły podstawowej poza utrwalaniem i rozwijaniem tego, co dzieci poznały w przedszkolu obejmować będą:

1. W klasach nauczania początkowego 1-4:
– jak wyżej, a ponadto:
– naukę pisania w języku polskim;
– rozwijanie kompetencji językowych w zakresie polskiego języka mówionego i pisanego, zgodnego  z poziomem wiekowym i emocjonalnym dziecka;
– wprowadzenie w kulturę polską poprzez zapoznanie z wybranymi, najbardziej charakterystycznymi wytworami kultury materialnej i duchowej;
– rozwijanie wiedzy o Polsce i Polakach;
– katechizacja.

2. W klasach 5-8:
– jak wyżej, a ponadto:
– systemowe i systematyczne rozwijanie kompetencji językowych języka polskiego;
– wprowadzenie historii Polski i rozwijanie wiedzy na ten temat; 
– wprowadzenie geografii Polski i rozwijanie wiedzy na ten temat;
– rozwijanie wiedzy o dorobku kulturowym Polaków i budzenie  szacunku dla osiągnięć polskich przodków;
– katechizacja.

3. W liceum 1-3: 
– utrwalanie szacunku dla dorobku duchowego polskich przodków;
– usystematyzowanie wiadomości z zakresu gramatyki i literatury polskiej uzyskanych w szkole podstawowej poprzez przypomnienie i pogłębianie wiedzy na ten temat;
– usystematyzowanie wiadomości z zakresu historii i geografii Polski uzyskanych w szkole podstawowej poprzez przypomnienie i pogłębianie wiedzy w obu zakresach;
– przygotowanie do matury i egzaminów certyfikatowych;
– katechizacja.

Zadania te Polska Szkoła – Akademia Języka Polskiego i Kultury realizować będzie poprzez zatrudnienie przygotowanych i odpowiednio wykształconych nauczycieli, współpracę ze Zrzeszeniem ZNP w USA oraz ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce. Podstawą konstrukcji programów dla szkół działających w Szkole będzie dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą, którystanowi  w założeniu podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie, wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie w 2010 roku, a opracowany we współpracy z odpowiednimi instytucjami w USA.

 

English version:

Outline of Goals and Objectives of Academy of Polish Language and Culture in Bartlett