Zajęcia dodatkowe

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO

Zajęcia, przygotowujące do zdania egzaminu certyfikatowego dla uczniów, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat oraz dla osób dorosłych, odbywają się w soboty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 847 769 9082.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim. Dotychczas najczęściej czynili to cudzoziemcy studiujący lub pracujący w Polsce, a ostatnio zgłasza się wiele osób pragnących poświadczyć znajomość języka polskiego przy staraniu się o polskie obywatelstwo (15 sierpnia 2012 r. weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim – Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 161). Oczekiwanie od osób pragnących uzyskać polskie obywatelstwo udokumentowanej znajomości języka polskiego spowodowało wprowadzenie dodatkowych terminów egzaminów, do których przystępują w większości osoby kompletujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naturalizacji. O certyfikat zabiegają też Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy. Coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Ma to miejsce między innymi w służbie zdrowia (np. Izby Pielęgniarskie oczekują od obcokrajowców zatrudnianych w polskich szpitalach i przychodniach poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B1) czy służbie cywilnej (od obcokrajowca, podejmującego w Polsce pracę w służbie cywilnej wymagany jest certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B2 – (Dziennik Ustaw nr 64 z 2009 poz. 539)

Zainteresowanie egzaminem rośnie również wśród młodzieży klas maturalnych np. w Niemczech, na Białorusi czy w USA. Władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego, jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego. Certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Certyfikat zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego. Na kierunki artystyczne i sprawnościowe (studia muzyczne, plastyczne, wychowania fizycznego) wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B1, na innych kierunkach uniwersyteckich na ogół należy znać język polski na poziomie średnim ogólnym – B2 (Rozporządzenie MNiSW z 12 października 2006 r. z 9 września 2009 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców – Dz. U. 2006 nr 190 poz. 1406, Dz. U. 2009 nr 176 poz. 1365).

Wśród zdających egzamin certyfikatowy cudzoziemców są też pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych. Ministerstwo Infrastruktury przed udzieleniem obcokrajowcowi licencji na prowadzenie w Polsce działalności w branży obrotu nieruchomościami wymaga przedłożenia certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie C2 (Dziennik Ustaw 2008 nr 31 poz. 189). Cudzoziemcom, od których polscy pracodawcy oczekują udokumentowania znajomości języka polskiego, pozytywny wynik egzaminu ułatwia uzyskanie stałego kontraktu pracy i osiedlenie w Polsce.